DANSARE REGIONTEATER VÄST

Regionteater Väst producerar scenkonst för en ung publik. Vi håller en hög konstnärlig kvalitet och turnerar i Västra Götaland, som består av 49 kommuner. Det stora upptagningsområdet gör Regionteater Väst till en av Sveriges största turnerande institutioner, tillika en av de största producenterna av scenkonst för barn och unga. Regionteater Väst har två produktionshus, ett i Borås för dans och ett i Uddevalla för teater. Verksamheten omsätter årligen ca 47 mkr och 55 årsarbeten varav ett 40-tal tillsvidareanställda – konstnärer, tekniker och administratörer – alla med fokus på̊ att ge barn och unga en möjlighet att möta en levande scenkonst som placerar deras röster i centrum. Vi spelar ungefär 500 föreställningar under ett år och möter ca 45 000 personer.

OM ARBETET

Som dansare i Regionteater Västs dansensemble så ingår du i ett konstnärligt kollektiv. Daglig träning som utgår mycket ifrån den repertoar som görs med nationella och internationella pedagoger, repetitioner, föreställningar och turnéer ingår i det dagliga arbetet. En nära kontakt med den unga publiken både under föreställningarna, i samtal efter och genom att hålla workshops är också en del av arbetet som dansare på Regionteater Väst.

Koreograferna som kommer att arbeta med dansensemblen under 2019 är bl.a. Örjan Andersson, Carl Olof Berg, Mari Carrasco och Lidia Wos.

Du rapporterar till chefen för Regionteater Väst Dans, Monika Milocco. Arbetet är schemalagt i huvudsak under dagtid måndag-fredag, men kvälls samt helgarbete kan förekomma. Turnéer är vanligt med övernattning på annan ort.

För mer information: http://www.regionteatervast.se/dans/

KVALIFIKATIONER

Vi söker dig som är en bred och kreativ dansare och som tycker om att göra scenkonst för, av och med barn och unga. Du vill trivas på jobbet och gillar likväl att jobba kreativt som med rutinuppgifter. Du behöver ha en yrkesdansarutbildningen från Svenska Balettskolan, Balettakademin, DOCH eller en motsvarande internationell utbildning.  Att tidigare ha erfarenhet av att arbetat som dansare i professionella sammanhang är meriterande. Du ska ha en bred kunskap vad det gäller dansstilar och vara nyfiken på att arbeta med kreationer och nya dansverk.

Som person behöver du vara strukturerad, driven i ditt arbete och kunna arbeta såväl självständigt som i grupp där alla arbetar tillsammans mot att skapa fantastiska upplevelser för barn och unga.

Vi välkomnar olika livserfarenheter och bakgrunder till tjänsten och vår arbetsplats.

OM VÄSTRA GÖTALANDSREGIONEN

Västra Götalandsregionen finns till för människorna i Västra Götaland. VGR ser till att det finns god hälso- och sjukvård för alla. VGR arbetar för en hållbar utveckling och tillväxt, bra miljö̈, förbittrad folkhälsa, ett rikt kulturliv och goda kommunikationer i hela Västra Götaland.

ANSÖKAN

Ditt CV och personliga brev skicka du via mail till: rick.stridsberg@regionteatervast.se
Märk mailet: ”Dansare Borås”. Sista ansökningsdag 31 augusti 2018.

Audition kommer att ske helgen 22 och 23 september. Utifrån ansökningarna så kommer de som är välkomna på audition att bli informerade om vilken av dagarna de är välkomna. På audition så kommer det att vara en balettklass, repertoar, improvisation och textarbete.

Anställningsform: Ett års kontrakt
Anställningens omfattning: Heltid
Tillträde: 10 december 2018
Löneform: Månadslön
Antal lediga befattningar: 3
Sysselsättningsgrad: 100%

Kontakt: Monika Milocco, Regionteater Väst Dans, 0707 785969, monika.milocco@regionteatervast.se

Facklig företrädare Rasmus Skareberg-Solberg, Teaterförbundet Avdelning 27, rasmus.skareberg-solberg@regionteatervast.se

____________

IN ENGLISH

Regionteater Väst is a unique institution and workplace.

Regionteater Väst makes dance and theatre performances for children and young people. We have over the years collaborated with choreographers like Helena Franzén, Martin Forsberg and Örjan Andersson. New performances and creations that both challenge and develop the dances and give the audience high-quality performances.

The knowledge and experience of having worked 20 years with performing dance for children and young people makes Regionteater Väst Dance unique. Not only because of all the performances and the close contact with the young audience but also in the processes of the performances - the work of reference groups, test audience, the conversation and how to work in a different way with children's and young people's perspectives. Workshops and conversations with children and young people are part of the work of the dancers. Since the Regionteater Väst also have a theater ensemble and make co-productions where the dancers and actors perform and work together. The dancers have continuous training and workshops with for example theater teacher and is continuously visited by national and international well-known dance educators.

Through its work Regionteater Väst is part of the development of modern dance that is constantly taking place and makes an important work by working with, for and for children and young people.

ABOUT THE WORK

As a dancer at Regionteater Väst, you are a part of an artistic collective. Daily classes with national and international teachers, rehearsals, performances and tours are part of the daily work, as well as a close contact with the young audience, both during and after the performances. Conducting workshops is also part of the work as a dancer at the Regionteater Väst.

The choreographers who will work with the dance ensemble in 2019 are for example Örjan Andersson, Carl Olof Berg, Mari Carrasco and Lidia Wos.

You report to the head of Regionteater Väst Dance, Monika Milocco. The work is scheduled mainly during daytime Monday-Friday, but evening and weekend work may occur. Touring is common with overnight stays.

 

QUALIFICATIONS

We are looking for a broad and creative dancers that would like to do performing arts for and with children and young people. You like to work creatively as well as with routine tasks. You need a dance education from the Swedish Ballet School, the Ballet Academy, DOCH or a corresponding international education. Previous experience of working as a dancer in professional contexts is meritorious. You should have a broad knowledge of dance styles and be curious about working with creations and new dance works.

As a person, you need to be structured, driven in your work and able to work independently as well as in a group where everyone works together to create great experiences for children and young people.

We welcome different life experiences and backgrounds to the work and our workplace.

Send your resume and a personal letter should to: rick.stridsberg@regionteatervast.se. Mark the mail: "Dancer Borås". Deadline for application 31 August 2018.

Audition will be held the weekend of 22 and 23 September. Based on the applications, those who are selected for the audition will be informed of which of the days they are welcome. In the audition, it will be a ballet class, repertoire, improvisation and text work.

Type of employment: One-year contract.

Employment scope: Full-time

Access: December 10, 2018

Salary: Monthly salary

Number of vacancies: 3

Employment rate: 100%

Contact: Monika Milocco, Regional Theater West Dance, 0707 785969, monika.milocco@regionteatervast.se

Union Representative Rasmus Skareberg-Solberg, Department 27, rasmus.skareberg-solberg@regionteatervast.se