Sidan 5 - RTV_2013

Enkel HTML-version

LÄRA GENOM ATT GÖRA
LGR11 framhåller estetetiska läroprocesser som något som ska genomsyra
samtliga ämnen. Kunskap kommer till uttryck i olika former som förutsätter och
samspelar med varandra. I LGR11 står att skolan ska ge utrymme för olika
kunskapsformer och skapa ett lärande där dessa former balanseras och blir till
en helhet. Det står också att eleverna ska få uppleva olika uttryck för kunskap.
Eleverna ska få pröva och utveckla olika uttrycksformer och uppleva känslor och
stämningar.
Förutom att lära sig något om religionshistoria, språk eller kemi med hjälp av
att måla, skriva och dansa, så kan arbetet med estetiska läroprocesser vara ett
sätt att få syn på alla de personliga val som ligger bakom ett färdigt konstverk.
KONST
Estetiska uttryck som t ex måleri, dans, drama och musik kan ha flera olika
funktioner. För utövaren kan de ha ett forskande, klargörande eller rent av ett
terapeutiskt syfte. För användaren kan de estetiska uttrycken vara medel för allt
från social gemenskap till inlärning.
När avsändaren har en intention eller mottagaren gör en tolkning som ligger
utöver det funktionella får det dessutom ett konstnärligt värde. Det är i själva
mottagandet som det konstnärliga värdet ligger. Det handlar ofta om en
upplevelse snarare än en tolkning – ibland på en existentiell eller till och med
andlig nivå.
SCENKONST OCH LGR11