Prata dans - inspiration till samtal om dans / Inspiration to talk about dance

Konsten och kulturen är platser där vi kan möta varandra och oss själva, både rent fysiskt och genom innehållet. Detta är oerhört viktigt i den allt mer segregerade vardag vi lever, där mötesplatser och de gemensamma utgångspunkterna blir färre. Kulturen stärker vårt gemensamma, samhället. Genom att ta del av varandras berättelser och liv, gestaltade genom scenkonst, ökar människans förståelse av varandras förutsättningar och avstånden minskar. Förmågan att lyssna och se utvecklas och det tränar empatin. Genom att känna igen sig och få bekräftelse kan vi växa som människor. Lusten att själv berätta och uttrycka sig stimuleras. Det stärker yttrandefriheten och demokratin.

Denna skrift är framtagen i syfte att sprida kunskap om dans som konstform, som ett led i vårt demokratiska uppdrag.

- - -

Art and culture are places where we can meet one another and ourselves, both physically and through its content. This is incredibly important in the increasingly segregated lives we lead, where meeting places and the common points of departure are dwindling. Culture strengthens society in general. By sharing one another’s stories and life, portrayed through performing arts, we boost people’s ability to understand one another’s prerequisites, thus reducing the gap between us. The ability to listen and observe is developed, which hones our empathy skills. We can grow as human beings by recognizing something within us and receiving confirmation. The desire to tell a story and express oneself is stimulated. This strengthens the freedom of speech and democracy.

This publication is designed to spread knowledge about dance as an art form, as part of our democratic duty.

Susanna Dahlberg
VD Regionteater Väst/CEO Regionteater Väst