[ENGLISH VERSION FURTHER BELOW]

Regionteater Väst är Sveriges största turnerande scenkonstinstitution för en ung publik och en av landets största producenter av dans och teater. Vi skapar scenkonst som är tillgänglig och utmanande och som i tilltal och ämnesval främst riktar sig till människor mellan 6-16 år. Regionteater Väst har två produktionshus, ett i Borås för dans och ett i Uddevalla för teater.

Verksamheten omsätter årligen ca 47 mkr och 55 årsarbeten varav ett 40-tal tillsvidareanställda – konstnärer, tekniker och administratörer – alla med fokus på att ge barn och unga en möjlighet att möta en levande scenkonst som placerar deras röster i centrum. Vi spelar ungefär 500 föreställningar under ett år och möter ca 45 000 personer. Regionteater Väst är en del av Västra Götalandsregionen. 

OM ARBETET

Som dansare på Regionteater Väst kommer du arbeta med koreografer som bl.a. Jo Strömgren, Rachel Tess, Anna Perhsson och Björn Säfsten. Föreställningarna turnerar runt om i Västra Götaland och i Sverige. Arbetet är schemalagt, i huvudsak dagtid måndag-fredag, men även kvälls- samt helgarbete kan förekomma och även övernattning på annan ort. Repetitionerna sker på Regionteater Väst i Borås. Närmsta chef är Monika Milocco, konstnärlig chef för Regionteater Väst, Dans.

KVALIFIKATIONER

Vi söker dig som har en bred, nyfiken och kreativ förmåga som dansare, både i repertoararbete och som medskapande i processarbetet. Du vill arbeta med scenkonst för, av och med barn och unga. Som person är du strukturerad och driven i ditt arbete och arbetar bra såväl självständigt som i grupp. Du ska ha en yrkesutbildning inom dans och gärna ha professionell erfarenhet av dansaryrket. Vi välkomnar olika livserfarenheter och bakgrunder till tjänsten och vår arbetsplats.

ANSÖKAN

Vi vill ha CV, en kort motivationstext om varför du är rätt person för jobbet samt en film.

Filmen ska vara 3 minuter lång och vara ett danssolo med dig som söker som dansare. Allt ska skickas via mail till: john.niklasson@regionteatervast.se. Märk mailet: ”Dansare”.

Sista ansökningsdag 5 september 2021.

- - -

Audition är 18–19 september och sker i två steg:

  1. Digital intervju under vecka 36.
  2. En funktionell dansklass med balettinslag, repertoar, improvisation och textarbete 18 och 19 september. De utvalda dansarna kommer att bli kallade till en av dagarna.

- - -
 
Anställningsform: Halvår- och ettårsanställningar
Anställningens omfattning: Heltid
Tillträde: December 2021
Löneform: Månadslön
Sysselsättningsgrad: 100 %
Kontakt: Monika Milocco, Konstnärlig chef, Dans, 0707-78 59 69, monika.milocco@regionteatervast.se
Facklig företrädare: Rasmus Skaremark-Solberg, Teaterförbundet, avd. 27, rasmus.skaremark-solberg@regionteatervast.se

Vid anställning ska ett utdrag ur belastningsregistret uppvisas, enligt Lagen om belastningsregister (2013-852).

- - - ENGLISH VERSION ---

Dancer at Regionteater Väst

Regionteater Väst is Sweden's largest touring performing arts institution for a young audience and one of the Sweden's largest producers of dance and theater. We create performing arts that are accessible and challenging, that in appeal and subject choices are primarily aimed at people between 6–16 years. Regionteater Väst has two production houses, one in Borås for dance productions and one in Uddevalla for theatre productions.

The business has annual worth of approximately SEK 47 million and 55 full-time jobs, of which about 40 are permanent employees - artists, technicians and administrators – all with a focus on giving children and young people an opportunity to meet living performing arts that places their voices at the center. We play about 500 performances in one year and we meet about 45 000 people. Regionteater Väst is part of the Västra Götalandsregionen.

ABOUT THE EMPLOYMENT

As a dancer at Regionteater Väst, you will work with choreographers as Jo Strömgren, Rachel Tess, Anna Perhsson and Björn Säfsten, to mention a few. The productions tour around Västra Götaland and the rest of Sweden. The work is scheduled mainly during the day Monday-Friday, but evening and weekend work and also overnight stays in other places can also occur. The rehearsals take place at Regionteater Väst in Borås. Your closest executive is Monika Milocco, artistic director of dance at Regionteater Väst.

QUALIFICATIONS

We are looking for you who have a broad, curious and creative ability as a dancer, both in repertoire work and as a co-creator in the process work. You want to work with performing arts for, by and with children and young people. As a person, you are structured and driven in your work and can function well both independently and in groups. You must have a vocational education in dance and preferably have professional experience of the dance profession. We welcome different life experiences and backgrounds to the position and our workplace.

APPLICATION

We want a CV, a short motivational text about why you are the right person for the job and a film.

The film should be 3 minutes long and be a dance solo with you who are looking as a dancer. Send everything by email to: john.niklasson@regionteatervast.se. Write "Dansare" in the subject field.

Deadline for applications September 5th 2021.

- - -

The audition takes place on September 18–19th and has two stages:

  • Digital interview during week 36.
  • A functional dance class with ballet elements, repertoire, improvisation and text work during 18 and 19 September. The selected dancers will be called to one of the days.

- - -

Type of employment: Half-year and one-year employment
Extent of employment: Full-time
Admission: December 2021
Salary form: Monthly salary
Employment rate: 100%
Contact: Monika Milocco, Artistic director of dance, 0707-78 59 69, monika.milocco@regionteatervast.se
Union representative: Rasmus Skaremark-Solberg, Theater Association, dept. 27, rasmus.skaremark-solberg@regionteatervast.se

Upon employment, an extract from the criminal record must be presented, in accordance with the Swedish Law of Criminal Record Act (2013-852).