ANSÖKNINGAR BEHANDLAS LÖPANDE, SÖK SENAST DEN 31 AUGUSTI 2020 (in English below)
>> ANSÖK HÄR <<

Regionteater Väst är Sveriges största turnerande scenkonstinstitution för en ung publik och en av landets största producenter av dans och teater. Vi skapar scenkonst som är tillgänglig och utmanande och som i tilltal och ämnesval främst riktar sig till människor mellan 6-16 år. Regionteater Väst har två produktionshus, ett i Borås för dans och ett i Uddevalla för teater.

Verksamheten omsätter årligen ca 50 mkr och 55 årsarbeten varav ett 40-tal tillsvidareanställda – konstnärer, tekniker och administratörer – alla med fokus på att ge barn och unga en möjlighet att möta en levande scenkonst som placerar deras röster i centrum. Vi spelar ungefär 500 föreställningar under ett år och möter ca 45 000 personer.

Vi erbjuder ett roligt och varierat arbete med mycket ansvar i en kreativ miljö. Du blir en del av den regionala utvecklingen med fokus på barn och unga. Vi söker dig som vill fördjupa och utveckla arbetet på den konstnärliga avdelningen teater och som också är intresserad av ett nära samarbete med vår andra konstnärliga avdelning, dans. 

Om arbetet

Som konstnärlig chef teater erbjuder vi dig ett utvecklande och kvalificerat arbete där du arbetar såväl strategiskt som operativt. Du leder vårt konstnärliga arbete och dina medarbetare i det dagliga arbetet, du har ett direkt personalansvar för personalen på den konstnärliga avdelningen, 8 skådespelare, 1 dramaturg plus produktionsanställda. Du ansvarar för repertoaren och arbetet med att ta fram, organisera, planera och utveckla den. Som stöd i det arbetet har du genom den konstnärliga avdelningen ett konstnärligt råd som du arbetsleder.

Du projekterar och vidareutvecklar nya former för deltagande, initierar samarbeten med andra institutioner och fria konstellationer såväl lokalt, regionalt som nationellt. Du utvecklar internationella relationer samt företräder och stärker Regionteater Väst i relevanta nätverk. Du medverkar till att skapa samt utveckla ett ökat intresse för scenkonst genom bolagets publikinriktade aktiviteter. 

Du ingår i bolagets ledningsgrupp och din chef är VD. Du ansvarar för att tillsammans med övriga i ledningsgruppen planera verksamheten, upprätta och följa upp bolagets budget. Arbetet sker i stor utsträckning i nära samarbete med VD, övriga chefer, producenter och annan personal.

Människors lika värde, formulerat i FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna och i Barnkonventionen, är grunden för all verksamhet på Regionteater Väst. Vi arbetar med ett intersektionellt perspektiv. 

Kvalifikationer

Vi söker dig som har arbetat med scenkonst och som dessutom har chefserfarenhet eller haft ett större arbetsledaruppdrag. Det är viktigt att du kan arbeta med ett barnperspektiv och har erfarenhet av konst för barn och unga. Du är konstnär, har integritet och vill driva ett konstnärligt visionsarbete. Du behöver kunna formulera dig väl i tal och skrift.

I ditt ledarskap skapar du engagemang, tillit, delaktighet och stärker människors olika kompetenser. Uppgiften kräver att du är kommunikativ, har god pedagogisk förmåga och ett kollektivt processinriktat arbetssätt.

Vi ser gärna att du har gått någon ledarskapsutbildning, har deltagit i ledningsgruppsarbete och har erfarenhet av att arbeta med arbetsmiljöfrågor. Erfarenhet av personalansvar är meriterande.

Det är också meriterande med erfarenhet från en politiskt styrd organisation och kunskaper inom avtalsområdet för Svensk Scenkonst.

Arbetets karaktär ställer höga krav på kreativitet, förmåga att bygga relationer, samt ett prestigelöst förhållningssätt. Detta tycker vi präglar arbetsklimatet på Regionteater Väst där vi hoppas att du ska trivas och utvecklas med oss. Vi välkomnar olika livserfarenheter och bakgrunder till tjänsten och vår arbetsplats.

För mer information om Regionteater Väst se regionteatervast.se

Ansökan

Ansök genom att skicka CV och en text som motiverar varför du är rätt person för jobbet:
https://vgregion.varbi.com/se/what:job/jobID:340770/

Vid anställning ska ett utdrag ur belastningsregistret uppvisas, enligt Lagen om belastningsregister (2013:852).

Anställningsform Tidsbegränsad anställning, långtidskontrakt/förordnande 3 år, med möjlighet till förlängning (i enlighet med Riksavtal mellan Svensk Scenkonst och Teaterförbundet samt Akademikerförbunden avseende anställda vid offentligt finansierade teaterinstitutioner 11.1 Anställningsformer för konstnärlig personal, kategori 2a).

Anställningens omfattning Heltid

Tillträde Februari 2021 eller enligt överenskommelse

Löneform Månadslön

Antal lediga befattningar 1

Sysselsättningsgrad 100 %

Ort Uddevalla

Län Västra Götalands län

Land Sverige

Kontakt & frågor
Susanna Dahlberg, VD, susanna.dahlberg@regionteatervast.se
Jenny Nilsson, Teaterförbundet avd. 28, jenny.nilsson@regionteatervast.se

Ansökan Behandlas löpande, sista ansökningsdag 31:e augusti 2020

 

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:

Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.

Artistic Director for Regionteater Väst AB

Regionteater Väst is Sweden's largest touring performing arts institution for a young audience and one of the country's largest producers of dance and theatre. We create accessible and challenging performances, with an appeal and subject matter aimed primarily at people between the ages of 6 and 16. Our remit comes from the Västra Götaland Region and Uddevalla municipality.

We want to make our performances relevant to our target audience, so it is important that we are close to it, gaining an insight into what it is like to be young in Västra Götaland. We do this in part by touring (about 80% of our performances are staged on tour), and in part by creating our productions in close collaboration with children.

We offer a varied and enjoyable role with a great deal of responsibility in a creative environment. You will participate in regional development with an emphasis on children and young people. We are seeking candidates who wish to deepen and develop work in the artistic field of theatre and who are also interested in close collaboration with our other production house, Dance.

About the job

As artistic director of theatre, we offer you a developmental and qualified role in which you will work both operationally and strategically.You will lead our artistic work and your colleagues in day-to-day activities, with direct staff responsibility for those working within your production house: eight actors, one dramatist plus production staff. You will be responsible for preparing, organising, planning and developing the repertoire. You will be supported in this by the production house’s Artistic Counsel, whose work you will lead.

You will design and develop new forms of participation and initiate collaboration with other institutions and free constellations locally, regionally and nationally. You will develop international relationships and represent and strengthen the presence of Regionteater Väst in relevant networks. You will participate in creating and developing greater interest in the performing arts through the company’s audience-oriented activities. 

You will be a member of the company’s Management Groupand report directly to the CEO. Together with the other members of the Management Group, you will be responsible for operational planning and establishing and monitoring the company’s budget. To a large extent, your work will be conducted in close cooperation with the CEO, fellow managers, producers and other staff.

All activities at Regionteater Väst are based on the equal worth of all people, as formulated in the Universal Declaration of Human Rights and the United Nations Convention on the Rights of the Child. We adopt an intersectional perspective. 

Qualifications

As the successful candidate, you have worked in the performing arts and have managerial experience or extensive supervisory experience.It is vital that you can adopt a child’s perspective and have experience of the arts for children and young people. You are an artist of integrity who wishes to conduct artistic work with a vision. You will be required to express yourself well verbally and in writing.

Your leadership style creates commitment, trust and a sense of participation, as well as strengthening the various skills of your colleagues. The role demands that you are communicative, with good pedagogical skills and a collective, process-oriented working method.

Ideally, you will have undergone some form of leadership training and worked as part of a management group, as well as having experience of working with systematic work environment management. Previous staff responsibility is a useful qualification.

Experience of working in a politically controlled organisation and knowledge of Swedish Performing Arts Association collective agreements will also be considered as qualifications.

The nature of the work places high demands on creativity, the ability to form relationships and a responsive approach to working with others. We believe that this is characteristic of the working climate at Regionteater Väst, where we hope that you will thrive and develop with us. We welcome those with diverse life experiences and backgrounds to apply for this position and to our workplace.

For further information about Regionteater Väst, please visit regionteatervast.se

Applications

To apply for this position, please submit your CV and a covering letter explaining why you feel you are the right person for the job to: [Link to Region Västra Götaland application system]

In conjunction with an appointment, you will be required to present a police record extract in accordance with the 
Swedish Act on registration and control of persons who intend to work with children (SFS 2013:852).

Employment form: Fixed-term contract for three years with an option to extend (in accordance with the national collective agreement between the Swedish Performing Arts Association and the Swedish Union for Performing Arts and Film and the Union for Professionals regarding employees at publicly financed theatrical institutions, Section 11.1 Forms of employment for artistic staff, Category 2a).

 
Scope of employment: Fulltime
Employment from: February 2021 or by agreement
Wage form: Monthly salary
Number of situations vacant: 1
Level of employment: 100%
Town: Uddevala
County: Västra Götaland
Country: Sweden   
Contact and enquiries: Susanna Dahlberg, CEO, susanna.dahlberg@regionteatervast.se
Jenny Nilsson, Swedish Union for Performing Arts and Film, Branch 28, jenny.nilsson@regionteatervast.se

Applications will be processed on an ongoing basis, deadline for application 31 August 2020.
>> APPLY HERE <<